4

استفاده از ذرات نانو ذرات به عنوان تقویت کننده و پرکننده در محصولات پلیمری خصوصا در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از صنایع قرار گرفته و به موازات پژوهش های بسیاری نیز در این زمینه توسط محققان صورت گرفته است. نانو ذرات کربنات کلسیم رسوبی  نوع خاصی از فیلرهای تقویت کننده هستند که امروزه در پلاستی سول های بر پایه پلی وینیل کلراید ( امولسیونی )  و سیلانت های دیگر استفاده می شود و افزون بر تقویت کنندگی و کاهش قیمت، به عنوان عامل کنترل کننده  رفتار رئولوژی در آنها عمل می کنند. پلاستی سول های بر پایه PVC به عنوان پوشش برای انواع کاربردهای صنعتی خصوصا عایق کاری خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع پلاستی سول های صنعتی

افزایش سازگاری و پراکندگی

به منظور افزایش سازگاری و پراکندگی آنها در پلاستیزول های مختلف سطح نانوذرات سنتز شده، با مواد پوشش دهنده آلی مورد اصلاح شیمیایی قرار می گیرد. بسته به اینکه ماتریس پلیمری از کدام نوع پلیمرها  بوده و شیمی آنها چگونه باشد، مقدار و نوع پوشش نانو ذرات کربنات کلسیم رسوبی قابل تغییر می باشد. به این ترتیب با اصلاح شیمیایی  و خاص سطح ذرات  سازگاری و برهمکنش میان نانو ذرات بهبود پیدا کرده که در نتیجه سبب ارتقای خواص کیفی محصول می گردد.

رفتار رئولوژیکی و جریان پذیری محصولات

از آنجا که در این محصولات رفتار رئولوژیکی و جریان پذیری محصولات کنترل رفتار رئولوژیکی و حفظ و ثبات آن در طی تولید تا انبار داری و مصرف  بسیار حائز اهمیت است ، لذا استفاده از عوامل کنترل کننده رئولوژی نقش بسیار مهمی در کیفیت این محصولات ایفا می کند. کربنات کلسیم رسوبی، زمانی که در فرم نانو اندازه ارائه می شود، در صورت پراکنش خوب در ماتریس پلیمری، خصوصیات ویژه ای از خود نشان می دهد و به طور خاص کیفیت محصول نهایی را بهبور می بخشد.