tfoc-spotlight-600

کامپوزیت ها و چندسازه های تولید شده بر پایه رزین های ترموست مانند پلی استر و وینیل استر، امروزه بخش گسترده ای از صنعت اعم از صنعت حمل و نقل، کشتی سازی، خودروسازی، صنعت رنگ و پوشش و نیز سازه هیا ساختمانی مانند انواع لوله های تقویت شده را به خود اختصاص داده اند.

کاربرد در ساخت کامپوزیت ها

ویژگی برتر

از آنجا که در تمامی این صنایع خصوصا آمیزه های قالبگیری ورقه ای (SMC) و آمیزه های قالبگیری توده ای (BMC) ، انواع ژلکوت ها، مجسمه سازی، و… فیلرهای معدنی نیز مصرف می شود، افزایش سازگاری میان ذرات و رزین یکی از موارد کلیدی و حساس در بهبود رفتار نهایی کامپوزیت می باشد.

کربنات کلسیوم در کامپوزیت

کربنات کلسیم رسوبی (PCC) با اصلاح سطح ویژه جهت سازگاری بیشتر با پلی استر، قادر است با پایین نگه داشتن ویسکوزیته آمیزه پلی استر حاوی فیلر، پخش و پراکنش ذره معدنی را بهبود داده و به علت حضور 1-0.05 درصد اصلاح سطحی ویژه و سازگار با پلی استر خواص مکانیکی سازه نهایی را به طور چسمگیری نسبت به سایر فیلرهای معدنی از جمله GCC بهبود بخشد.