1490163398

فیلرهای ذره ای بسیار فاین به طور گسترده ای در الاستومرها و انواع محصولات بر پایه رابرها مورد استفاده قرار می گیرند. اصلی ترین و مهم ترین فیلرهای مورد استفاده در الاستومرهای معمولی و با کاربرد عام شامل دوده، سیلیکای رسوبی، خاک رس، کربنات ها و به ویژه کربنات کلسیم رسوبی (PCC) و نیز فیلرهای تاخیر انداز شعله اعم از آلومینیوم هیدروکساید می باشد.

انواع لاستیک ، تایر و قطعات لاستیکی صنعتی

اصلاح سطح ویژه کربنات کلسیم رسوبی

اصلاح سطح ویژه کربنات کلسیم رسوبی (PCC) منجر به برهم کنش قوی و سازگاری هرچه بیشتر ذره معدنی با پلیمر گردیده و افزایش و بهبود چشمگیر خواص آمیزه نهایی اعم از خواص مکانیکی، سایش و خواص فیزیکی را سبب می شود که در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.

ویژگی تقویت کننگی کربنات کلسیم رسوبی (PCC)

ویژگی تقویت کننگی کربنات کلسیم رسوبی (PCC) در الاستومرها از گذشته تا کنون مثال زدنی بوده و تفاوت چشمگیری نسبت به نمونه کربنات کلسیم طبیعی (GCC) دارد. در جدول زیر برخی رفتارهای آمیزه الاستومری با حضور کربنات کلسیم رسوبی (PCC) و کربنات کلسیم طبیعی (GCC) قابل مشاهده می باشد.